Общи условия

За целите на настоящите общи условия, моля имайте в предвид следните дефиниции:

  • „САЙТ“ – означава уебсайта на адрес www.technoled.eu
  • „ПОЛЗВАТЕЛ“ – означава лице, ползващо функционалностите на сайта;
  • „ЛИЧНИ ДАННИ“ – означава данни по смисъла на Закона за защитна на личните данни и европейското законодателство (“ЗЗЛД“)

www.technoled.eu  е уебсайт, който е собственост на „Техно“ ООД с ЕИК:131403559, със седалище и адрес на управление град. София, р-н Сердика, кв. Банишора, бл. 16А, вх. А, ап.19.

На сайта се предлагат продукти, на които „Техно“ ООД е официален представител и директен вносител, продукти, на които фирмата е разпространител.

Общите условия на „Техно“ ООД са задължителни за всички Клиенти на Платформата.  Всяко използване на Платформата означава, че Вие сте се запознали внимателно с общите условия за използването ѝ и  сте се съгласили да ги спазвате безусловно. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от „Техно“ ООД по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно.

„Техно“ ООД има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Във всеки един случай на промяна на общите условия ‚Техно“ ООД ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Платформата.

Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Платформата се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

„Техно“ ООД уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията. „Техно“ ООД полага сериозни усилия, за да поддържат точността на информацията, представена в Платформата. Характеристиките на продуктите, описани в www.tehcnoled.eu могат да бъдат променяни от „Техно“ ООД по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които „Техно“ ООД предварително се извинява на своите Клиенти.  

Платформата може да съдържа линкове към други сайтове. „Техно“ ООД не носи отговорност за политиката на конфиденциалност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

Всички изображения, поместени на Платформата имат единствено за цел да създадат известна представа за типа на предлагания Продукт, а не да го представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Продуктите в Платформата (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответния Продукт. „Техно“ ООД не носи отговорност за такива несъответствия.

Търговските символи, включително, но не само логата, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Платформата, са изключителна собственост на „Техно“ ООД, което има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с Платформата.

Всякакво Съдържание, до което Ползвателят има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.

ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

„Техно“ ООД е регистриран в българския Регистър за обработка на личните данни. Във връзка с функционирането на настоящата страница лични данни не се събират.

Съгласно изискванията на законодателството за защитата на лицата относно обработката на личните данни, „Техно“ ООД е задължен да обработва личните данни при условия, гарантиращи тяхното съхранение и недопускане на случайната им загуба и само за определени цели, за които е получило съгласие.

Целта на събирането на данните може да е: контакт с клиенти, рекламиране на Продуктите, маркетингови услуги, реклама, медийни, административни, изследователски, за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на Ползвателя.

Чрез използване на платформата Ползвателят декларира и приема безусловно, че неговите лични данни ще бъдат включени в базата данни на „Техно“ ООД и дава изричното си и недвусмислено съгласие всички тези данни да бъдат използвани и обработени за описаните по-горе цели.

Ползвателя на платформата може да се съгласи и разреши на „Техно“ ООД да предоставя личните му данни на други дружества, с които е в партньорски взаимоотношения, но само в случай, че последните са поели задължение да ги съхраняват и обработват в съответствие със закона. Такива дружества може да са: доставчици на маркетингови услуги, куриери, предоставящи разплащателни/банкови услуги, телемаркетинг или други услуги, предоставяни от дружества, с които „Техно“ООД може да развива общи програми за офериране на пазара на предлаганите от него Продукти.

Личните данни на Ползвателите на платформата може да бъдат предоставени на прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.

За некоректни ползватели, достъпът до ресурсите на сайта ще бъде блокиран.